Sme určení ľuďom, ktorým terénna alebo ambulantná sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť ich potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú starostlivosť inej osoby.

Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku, musí byť posúdený obecným respektíve mestským úradom, dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť umiestnený aj človek, ktorý to potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zdravotný úsek

Mobilní, čiastočne mobilní a imobilní klienti si vyžadujú odlišnú starostlivosť. Poskytujeme pomoc pri každodenných aktivitách (osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie, sprevádzanie na vyšetrenia atď.), poskytujeme psychickú podporu prostredníctvom milého a vľúdneho slova.

 • nepretržitú zdravotnú starostlivosť
 • nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť
 • každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach
 • vizity 2-krát do týždňa pod vedením všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe klienta
 • objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia
 • zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok

Rehabilitačný úsek

 • LTV – liečebná telesná výchova, všetky metodiky v rámci fyzioterapie
 • využitie zdravotných pomôcok – barle, chodítka, vozíky a iné
 • nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, mobilita klienta – nácvik chôdze do schodov a zo schodov, zlepšenie kondičného stavu, nácvik používania vozíkov
 • nacvičovanie jemnej motoriky

Sociálny úsek

Individuálna sociálna práca:

 • príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientov
 • poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
 • vedenie a prijímanie mesačných úhrad
 • vedenie depozitných účtov
 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou
 • úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov
 • individuálne rozhovory
 • pomoc pri riešení problémových situácií

Skupinová sociálna práca:

 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • muzikoterapia
 • biblioterapia
 • ergoterapia
 • tréning pamäte
 • reminiscenčná terapia
 • organizovanie výletov
 • organizovanie prednášok
 • duševné cvičenia – organizovanie Bohoslužieb

Doplnkové služby:

 • komunikácia klient – sestra z izby klienta
 • zabezpečujeme pedikúru , manikúru a kadernícke služby
 • pranie a žehlenie osobného ošatenia
 • denné upratovanie

Stravovanie:

Strava sa vydáva v priestoroch jedálne 5 x denne, resp. 6 x denne u diabetikov ( ktorí majú odporúčanie od diabetológa). Jedálny lístok je pripravovaný prihliadajúc na zdravotné ťažkosti klientov. Ak si vážny zdravotný stav vyžaduje, strava sa podáva na izbe za pomoci zdravotného personálu.