Cenník služieb na rok 2021 za poskytované služby platný od 1.1.2022

TYP ÚHRADYDENNEMESAČNE
1. Úhrady za odborné činnosti – § 16 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.28,50 €
– pomoc pri odkázanosti fyz. osoby0,34 €
– poskytovanie soc. poradenstva 0,33 €
– poskytovanie soc. rehabilitácie 0,28 €
2. Úhrady za obslužné činnosti – § 17 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.
a) ubytovanie19,02 €570,60 €
– príplatok za 1-lôžkovú izbu pri plnej neobsadenosti2,00 €
b) stravovanie
– stravovanie celodenné racionálne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)6,98 €209,40 €
percentuálne rozloženie stravy: raňajky 12%, desiata 9%, obed 40%, olovrant 9%, večera 30%
– stravovanie celodenné diabetické (raňajky,desiata,obed,olovrant,večera, 2 večera+ 20%)5,20 €156,00 €
3 Úhrady za ďalšie činnosti – § 18 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.
a) utváranie podmienok v zmysl. § 18 ods.1, písm. a) bod 6 – úschova cenných vecí0,20 €6,00 €
b) poskytovanie služieb v zmysl. § 18 ods.1, písm. a) bod 8, ďalej ods. 1 písm. e) 0,00 €0,00 €
c) poskytovanie osobného vybavenia v zmysl. § 18 ods.1 písm. – požičiavanie rehabilitačných zdravotníckych pomôcok0,50 €15,00 €
4. Úhrady za iné činnosti
a) vlastné spotrebiče na izbe0,75 €22,50 €

Celková úhrada za poskytovanie sociálnych služieb organizáciou SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. v HOSPICi Ľubietová je vo výške 780,00 € mesačne  ako 30-násobok dennej sadzby.

Odhlasovanie zo stravy, jej nahlasovanie, resp. neprítomnosť realizuje prijímateľ 5 dní vopred. Každý začatý deň pobytu klienta sa počíta v plnej výške (v dennej sadzbe 26,00 €).

SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. po ukončení každého kalendárneho roka vyhodnotí skutočné náklady a určí nový cenník poskytovaných služieb pre daný kalendárny rok. Za rok 2020 predstavovali EON na klienta/mesiac = 1259,90 €.

Klient sa zaväzuje platiť úhradu za služby podľa platného cenníka – nie mesiac vopred, ani mesiac dozadu – ale za aktuálny čas (mesiac) do 7-teho dňa v bežnom kalendárnom mesiaci, buď v hotovosti alebo bankovým prevodom v prospech účtu zariadenia č.ú.: 4020609196/7500 (IBAN SK6075000000004020609196) v ČSOB Banke.