Cenník služieb na rok 2024 za poskytované služby platný od 1.1.2024

TYP ÚHRADYDENNEMESAČNE
1. Úhrady za odborné činnosti – § 16 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.521,40 €
– pomoc pri odkázanosti fyz. osoby7,00 €
– poskytovanie soc. poradenstva 5,19 €
– poskytovanie soc. rehabilitácie 5,19 €
2. Úhrady za obslužné činnosti – § 17 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.
a) ubytovanie21,91 €657,30 €
– príplatok za 1-lôžkovú izbu pri plnej neobsadenosti20,00 €
b) stravovanie
– stravovanie celodenné racionálne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)10,09 €302,70 €
percentuálne rozloženie stravy: raňajky 12%, desiata 9%, obed 40%, olovrant 9%, večera 30%
– stravovanie celodenné diabetické (raňajky,desiata,obed,olovrant,večera, 2 večera+ 20%)13,20 €396,00 €
3 Úhrady za ďalšie činnosti – § 18 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.
a) utváranie podmienok v zmysl. § 18 ods.1, písm. a) bod 6 – úschova cenných vecí0,60 €18,00 €
b) poskytovanie služieb v zmysl. § 18 ods.1, písm. a) bod 8, ďalej ods. 1 písm. e) 0,00 €0,00 €
c) poskytovanie osobného vybavenia v zmysl. § 18 ods.1 písm. – požičiavanie rehabilitačných zdravotníckych pomôcok2,50 €75,00 €
4. Úhrady za iné činnosti
a) vlastné spotrebiče na izbe3,75 €112,50 €

Celková úhrada za poskytovanie sociálnych služieb organizáciou SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. v HOSPICI Ľubietová je vo výške 960,00 € mesačne  ako 30-násobok dennej sadzby.

Odhlasovanie zo stravy, jej nahlasovanie, resp. neprítomnosť realizuje prijímateľ 5 dní vopred. Každý začatý deň pobytu klienta sa počíta v plnej výške (v dennej sadzbe 32,00 €).

SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. po ukončení každého kalendárneho roka vyhodnotí skutočné náklady a určí nový cenník poskytovaných služieb pre daný kalendárny rok. Za rok 2023 predstavujú EON na klienta/mesiac = 1617,00 €.

Klient sa zaväzuje platiť úhradu za služby podľa platného cenníka – nie mesiac vopred, ani mesiac dozadu – ale za aktuálny čas (mesiac) do 7-teho dňa v bežnom kalendárnom mesiaci, buď v hotovosti alebo bankovým prevodom v prospech účtu zariadenia č.ú.: 4020609196/7500 (IBAN SK6075000000004020609196) v ČSOB Banke.