Individuálna sociálna práca:

 • príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientov
 • poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
 • vedenie a prijímanie mesačných úhrad
 • vedenie depozitných účtov
 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou
 • úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov
 • individuálne rozhovory
 • pomoc pri riešení problémových situácií

Skupinová sociálna práca:

 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • muzikoterapia
 • biblioterapia
 • ergoterapia
 • tréning pamäte
 • reminiscenčná terapia
 • organizovanie výletov
 • organizovanie prednášok
 • duševné cvičenia – organizovanie Bohoslužieb