AKTIVITY

Zákaz návštev

Z dôvodu pretrvávajúceho šírenia a prvého potvrdeného prípadu koronavírusu na Slovensku platí od 6. marca 2020 až do odvolania zákaz návštev pacientov...
VIAC

Nôžky moje noste ma!

Táto prosba zaznie azda najvrúcnejšie vtedy, keď sa prihlási vek a všetky problémy, ktoré so sebou nesie. Aj v tomto prípade sa dá výrazne pomôcť. Urč...
VIAC

Sadíme my máje …

Seniori z Hospicu Ľubietová majú stavanie májov z mladosti stále v živej pamäti. Veď to boli časy ich mladosti. Mládenci veľmi radi dal...
VIAC

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zdravotná starostlivosť

Naše zariadenie má dobrú spoluprácu aj s lekármi špecialistami, napr. s psychiatrom alebo s kožnou lekárkou, ktorí navštevujú naše zariadenie podľa potreby a majú záujem o zdravie našich klientov.

Sociálna starostlivosť

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc iných.

Sociálne poradenstvo

Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému.

Ošetrovateľstvo

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ZpS môže okrem poskytovania sociálnych služieb podľa tohoto zákona poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Ubytovanie

Za ubytovanie v ZPS sa považuje užívanie podlahovej plochy 1 – 2 posteľovej izby, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov.

Stravovanie

Celodenné stravovanie je zabezpečené vlastnou kuchyňou, strava sa podáva v spoločnej jedálni. Pre klientov so sťaženou mobilitou je stravovanie zabezpečené individuálne na izbách v závislosti od ich zdravotného stavu.

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť pre klientov ZPS hodnotné prežívanie ich voľného času.

Ostatné služby

Poskytovanie bývanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov. Poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.

Majme úctu k starým osobám. Prijmime ich, starajme sa o nich, oceňujme ich kvalitu, aby sa cítili súčasťou spoločnosti i napriek ubúdajúcich síl.