Ukazujem 8 výsledky

Zdravotná starostlivosť

Naše zariadenie má dobrú spoluprácu aj s lekármi špecialistami, napr. s psychiatrom alebo s kožnou lekárkou, ktorí navštevujú naše zariadenie podľa potreby a majú záujem o zdravie našich klientov.

Sociálne poradenstvo

Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému.

Ošetrovateľstvo

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ZpS môže okrem poskytovania sociálnych služieb podľa tohoto zákona poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Ubytovanie

Za ubytovanie v ZPS sa považuje užívanie podlahovej plochy 1 – 2 posteľovej izby, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov.

Stravovanie

Celodenné stravovanie je zabezpečené vlastnou kuchyňou, strava sa podáva v spoločnej jedálni. Pre klientov so sťaženou mobilitou je stravovanie zabezpečené individuálne na izbách v závislosti od ich zdravotného stavu.

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť pre klientov ZPS hodnotné prežívanie ich voľného času.

Ostatné služby

Poskytovanie bývanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov. Poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.